VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek 1 - Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále též „OP“) obchodní korporace ACOMA Trade s.r.o., IČO: 04379802, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 35719 (dále též „organizace“) vymezují základní podmínky a vztahy mezi organizací a jejími zákazníky v oblasti prodeje výrobků a zboží a poskytování služeb.

1.2 Podmínky a vztahy neuvedené v těchto OP se řídí platným právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (NOZ), a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském a příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích (ZOK).

1.3 Organizace je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), a to v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty.

1.4 Organizace je daňovým rezidentem České Republiky.

Článek 2 - Zákazníci

2.1 Zákazníkem organizace může být jakákoliv fyzická osoba nepodnikající, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba (dále též "zákazník")

2.2 Zákazník organizace nemusí být registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud jím však je, je povinen organizaci doložit potvrzení o registraci k dani z přidané hodnoty k první objednávce, kterou zákazník adresuje organizaci. Forma doložení může být elektronická, nebo písemná.

2.3 Pokud je zákazník registrovaným plátcem DPH, je povinen organizaci při každé objednávce doložit potvrzení, že je spolehlivým plátcem daně, a to výpisem z veřejně dostupného rejstříku Ministerstva Financí ČR na webové adrese ZDE. Pokud tak zákazník neučiní a daň z daňového dokladu souvisejícího s objednávkou neodvede, přebírá zákazník všechny škody a náklady, které organizaci s takovým jednáním vzniknou.

Článek 3 - Zboží

3.1 Zbožím jsou výrobky společnosti, nebo zboží pořízené od třetí osoby za účelem dalšího prodeje. (dále též"zboží")

3.2 Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující úplným zaplacením sjednané kupní ceny, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak.

3.3 Odpovědnost za vady na zboží, které zboží nemělo v okamžiku dodání přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží. Na kupujícího nemůže přejít odpovědnost za vady skryté, které nemohly být na zboží z důvodu jeho stavu předpokládány, nebo nemohly být kontrolou při dodání zboží odhaleny.

Článek 4 - Cenové nabídky

4.1 Cenové nabídky vypracované organizací se vypracovávají s platností 14 dní od doručení druhé smluvní straně, pokud na cenové nabídce není uvedena platnost jiná. V případě, že bude organizaci doručena objednávka po datu platnosti cenové nabídky, na kterou se objednávka odkazuje, vyhrazuje si organizace objednávku nepotvrdit, nebo vypracovat novou cenovou nabídku.

4.2 Cena v cenových nabídkách vypracovaných organizací je uvedena vždy bez DPH, pokud v cenové nabídce není uvedeno jinak.

4.3 Cenové nabídky nejsou závazné a organizace má právo od cenové nabídky kdykoliv odstoupit bez udání důvodů. Organizace nenese odpovědnost za náklady, které vzniknou zákazníkovi s odstoupením od cenové nabídky ze strany organizace.

Článek 5 - Objednávky

5.1 Objednávka došlá je závazný akt ze strany zákazníka vůči organizaci, na základě kterého organizaci mohou vzniknout náklady.

5.2 Při odstoupení od objednávky ze strany zákazníka má organizace právo vyúčtovat zákazníkovi všechny náklady spojené s realizací takové objednávky, a to až do chvíle, kdy zákazník vyjádřil prokazatelně svůj úmysl od objednávky odstoupit. Takové odstoupení musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručeno organizaci. Za doručení se považuje i elektronická komunikace, pokud splňuje podmínky dané těmito OP.

5.3 Objednávka se považuje za platnou, pokud ji zástupce organizace přijal a informoval o jejím přijetí a akceptaci zákazníka písemně nebo elektronicky na emailovou adresu ze které byla objednávka doručena.

5.3 Objednávka je platná pouze pokud byla doručena organizaci v písemné, nebo elektronické-písemné formě.

5.4 Aby mohla být objednávka akceptována, je potřeba, aby obsahovala:
a) identifikační údaje zákazníka (název, adresa, ičo, dič);
b) kontaktní údaje oprávněné osoby (jméno, příjmení, telefonické spojení, emailová adresa);
c) konkrétní údaje o předmětu objednávky;

5.5 Objednávka je platná pouze pokud byla doručena organizaci v písemné, nebo elektronické-písemné formě.

Článek 6 - Termíny a formy dodání

6.1 Termín dodání je vždy uveden na cenové nabídce, nebo v potvrzení o přijetí a akceptaci objednávky organizací.

6.2 Termín dodání je pro organizaci závazný a jeho změny jsou možné pouze po dohodě se zákazníkem.

Článek 7 - Přeprava zboží

7.1 Zboží a výrobky jsou dodávány prostřednictvím poskytovatele zasilatelských služeb, organizací nebo osobně v místě provozovny organizace.

7.2 Náklady na dopravu a balné jsou účtovány dle aktuálního sazebníku. Zásilky jsou pojištěny v hodnotě zboží.

7.3 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.4 Je-li prodejce podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit případné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci na místě. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující zboží převezme bez výhrad, není následná reklamace související s přepravou a poškozením zboží možná.

Článek 8 - Platební podmínky

8.1 Daňové doklady vystavené organizací jsou se standardní splatností 14 dní, pokud si smluvní strany nesjednají splatnost jinou.

8.2 Okamžikem uhrazení kupní ceny je okamžik, kdy byla celá sjednaná kupní cena připsána na bankovní účet organizace

8.3 V případě, že nebyla kupní cena uhrazena ve splatnosti, má organizace právo vyzvat zákazníka k úhradě formou zpoplatněné výzvy, a to i opakovaně.

8.4 Poplatek za zaslání první výzvy činí 100,- bez DPH. Při opakovaném zasílání výzvy činí poplatek 250,- za každou jednu výzvu.

Článek 9 - Ochrana osobních údajů

9.1. Zákazník dává zahájením komunikace s organizací jakoukoliv formou souhlas s tím, že údaje o něm a jeho nákupech budou shromažďovány a používány pro vnitrofiremní potřeby. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem. Je to nutné kvůli vyřízení objednávky, reklamacím a dalším činnostem s tím souvisejícím. Informace o nákupech jsou ukládány do zabezpečené databáze.

9.2 Osobní údaje ani jiné informace nejsou poskytovány třetím stranám, přístup k nim mají pouze naši vybraní, prověření a řádně proškolení zaměstnanci (vyjma společností zajišťujících spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytně nutné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky), slouží pouze pro účel zpracování objednávek, a to po dobu neurčitou.

9.3 Vyhrazujeme si právo využít údaje zákazníka k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si toto zákazník nepřeje a souhlas s takovým používáním odmítnou. Rovněž má zákazník právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech osobních údajů, které nám dříve poskytl.

Článek 10 - Odpovědnost za vady zboží

10.1 Zákazník je před prvním použitím zboží povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním poškodí zboží, nebo ohrozí svůj zdravotní stav a nebude moci vzniklou vadu ani škodu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu ani vyplývající pro něho z jiného právního předpisu.

10.2 Není-li zákazník koncovým spotřebitelem, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodejce je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiné zboží bez vady. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží není možné uznat.

10.3 Záruka z případných vad na zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Na zboží použité může zákazník uplatnit právo z vad do 6 měsíců od převzatí.

10.4 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

10.5 Záruka se dále nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady způsobené užíváním, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, neodbornou manipulací, upravováním výrobku, zásahem vyšší moci.

10.6 Zboží k reklamaci zašle zákazník poštou nebo doručí osobně na adresu, ze které mu bylo zboží odesláno. O vyřízení reklamace bude zákazník informován.

10.7 Při objednání služeb je zákazník povinen zkontrolovat kvalitu při předání. Pozdější odstoupení ani reklamace není možná.

10.8 Při dodání výrobků je s přihlédnutím k zakázkové formě výroby odstoupení od smlouvy možné pouze zákonem stanovenými postupy.

10.9 Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Článek 11 - Komunikace

11.1. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atd.) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží.

11.2 Elektronickou komunikací se rozumí korespondence zasílaná prostřednictvím datové schránky, nebo korespondence zasílaná emailovou zprávou.

11.3 Emailová zpráva se považuje za doručenou, při splnění následujících podmínek:
a) emailová zpráva byla doručena do organizace na emailovou adresu kancelar@acoma-trade.cz;
b) emailová zpráva byla opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za zákazníka nebo zákazníkem;
c) pokud osoba, která opatřila emailovou zprávu uznávaným elektronickým podpisem jedná na základě zplnomocnění, byla organizaci doručena úředně ověřené plná moc k takovým úkonům.

11.4 Uznávaný elektronický podpis je považován za platný, pokud byl vydán v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., O elektronickém podpisu a jeho platnost nevypršela.